Disclaimer:

Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende
of verband houdend met demi-water maken.nl of haar producten en diensten worden
verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei
garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de
impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen
inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven
om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u dient uzelf ervan te vergewissen of
deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

Davaro Products noch een van haar contractpartijen of medewerkers is aansprakelijk
voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de
rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de
toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie
die op deze site aanwezig is.

Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door
Davaro Products gecorrigeerd zullen worden naar goeddunken van Davaro Products.
Ook wordt de informatie op deze site regelmatig bijgewerkt. Davaro Products behoudt
zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen,
verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden,
namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar
op deze site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt
gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie,
namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe deze site toegang verleent
afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit Davaro
Products alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit betreffende de gegevens die
hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze
site.

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en
diensten van demi-water maken.nl herkenbaar maken, evenals het ontwerp, tekst en
grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Davaro Products.

Hoewel Davaro Products al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site
virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor
virussen is dan ook uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet
algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u
informatie van deze site ophaalt.