Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de
Consumentenbond en NTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg
(CZ) van de Sociaal-Economische Raad.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting
Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet
Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit
Financiële Markten.

INHOUD

ARTIKEL 1 – Definities
ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
ARTIKEL 4 – Het aanbod
ARTIKEL 5 – De overeenkomst
ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht
ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping
ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
ARTIKEL 9 – De prijs
ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie
ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering
ARTIKEL 12 – Duurtransacties duur, opzegging en verlenging
ARTIKEL 13 – Betaling
ARTIKEL 14 – Klachtenregeling
ARTIKEL 15 – Geschillen
ARTIKEL 16 – Branchegarantie
ARTIKEL 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
ARTIKEL 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is
gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te
zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop
Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een
door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten
en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt
wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde
ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer

Davaro Products
Reisvennestraat 39
5554 ET Valkenswaard
Nederland
Telefoon: +31(0)40-8442104

Bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 en18:00 uur
E-mailadres: info@davaro-products.com
KvK-nummer: 17245124
BTW-identificatienummer: NL 214212300B013210

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer
en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en
consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische
weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in
het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
– ondernemer de prijs garandeert;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
– wijze deze voor de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem
in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien
gewenst herstellen;
– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden gesloten;
– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop
de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen
in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van
de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing
op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn
gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door
de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover
dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij
van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren,
conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen,
ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar
de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping,
terugbetalen.

ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover
voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de
ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op
een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in btw tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van
de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor
ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan
de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar
heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden
is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het
recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de
bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend
artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden
uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de
ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

ARTIKEL 12 – Duurtransacties duur, opzegging en verlenging

Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van
ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip
of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.

Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet
stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en
tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie
maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de
verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur
worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn
van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in
geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand,
afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren
van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)
wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode

Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na
een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een
maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het
einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 13 – Betaling

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de
bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het
verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging
van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden
nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer
vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de
bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte
redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd,
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens
worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop
Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende
ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of
geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde,
zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft
voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij
de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de
ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de
consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan
verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil
laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze
van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer
gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn
vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de
Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken,
indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van
faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een
geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor
geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op
afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige
geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

ARTIKEL 16 – Branchegarantie

1. De Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende
adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar leden, tenzij het lid besluit
het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de
rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na
toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht
van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies,
wordt dit bedrag door de Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd.
Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor
het meerdere heeft de Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om
ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep
hierop doet bij de Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de
ondernemer overdraagt aan de Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de
ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn
vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de
Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de
betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

ARTIKEL 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen
niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan
wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden Webshop Keurmerk

1. De Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in
overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe
geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen
gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling
zal prevaleren.
Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam
Laatste aanpassing 1 juli 2012

Aanvullende Algemene Voorwaarden demi-water maken
In de aanvullende algemene voorwaarden van Davaro products lees je alles over de
voorwaarden verbonden aan o.a. de levering, betaling en garantie bij Davaro products.

Algemeen
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en
betalingsvoorwaarden van Davaro products akkoord gaat. Davaro products behoudt zich
het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een
afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van
de op de factuur vermelde datum.

Gegarandeerde prijs
Davaro products garandeert dat de prijs vermeld bij het artikel op de dag van bestelling
en vermeld op de aankoopnota niet wordt verhoogd. Voor gevolgen van foutieve prijzen
veroorzaakt door de server of door hackers, computervirussen en dergelijke kunnen wij
geen aansprakelijkheid aanvaarden. (zie ook disclaimer)

Lage bezorgkosten
Bij vooruitbetaling worden artikelen in Nederland onder normale en reële
verzendkosten in rekening gebracht. Wanneer u kiest voor levering onder rembours
betaalt u €16,95 kosten.

Levering
Davaro products streeft ernaar om uw bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van
uw betaling bij u af te leveren. In geval van een remboursbestelling streeft Davaro
products ernaar om uw bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw bestelling
af te leveren.

Retourneren
Artikelen kunnen geretourneerd worden binnen 14 dagen na aflevering en -indien
mogelijk- in de onbeschadigde originele verpakking met bijsluiting van een kopie
factuur.

Terugbetaling van het aankoopbedrag vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen na
ontvangst van de zending door Davaro products Standaard wordt de terugbetaling op
dezelfde wijze en rekening betaald waarmee u de initiële factuur hebt voldaan. Bij
retourzendingen van een remboursbestelling worden de rembours- verzendkosten van
16,95 euro niet terug betaald.

Privacy
Persoonlijke gegevens worden niet bewaard mits u hebt aangegeven op de hoogte te
willen blijven van aanbiedingen, nieuwe producten en andere informatie van Davaro
products. Uw e-mail adres wordt dan opgenomen in het Davaro products
klantenbestand en zal niet door derden worden gebruikt.

Garantievoorwaarden
Davaro products garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale
eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als
bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan
het artikel, worden deze door Davaro products kosteloos hersteld. U krijgt twee jaar
garantie op uw aankoop. Indien u aanspraak op de garantie wenst te maken, dient u
contact op te nemen met de klantenservice van Davaro products door een mail te
sturen naar info@davaro-products.com Omschrijft u hierin zo duidelijk mogelijk in wat
de klacht is, vermeld hierbij tevens uw klant- of ordernummer. Vervolgens kunt u
binnen 1-2 werkdagen een reactie van Davaro products verwachten waarin u een
oplossing wordt aangeboden.
Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:
• defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud,
• als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden,
• als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt,
• door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of
onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende
gebruiksaanwijzingen,
• beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid,
• bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke,
• oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een hoger
waterdruk dan voorgeschreven,
• Extreme warmte of zonlicht of extreme koude,
• kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet
vergoed,

Afbeeldingen
Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details
afwijken van de op de website getoonde foto’s. Davaro products kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen met de foto’s en de werkelijkheid.